+

Vuonna 1994 Elina Juntunen ja Ari Juntusen perustama Elinar on kasvanut noin 30 hengen työntekijän yritykseksi. Elinar toimii yritysten kumppanina toimittaen tekoälyratkaisut asiakasyrityksen liiketoiminnan kasvattamiseksi ja sisällönhallintaratkaisujen tehostamiseksi.

Elinar on kehittänyt omaa tekoälyään, ElinarAI:ta, joka ymmärtää tekstiä. Mistä tahansa tekstistä voidaan muodostaa jonkinlainen tiedon rakenne, jota voidaan sitten käyttää päätöksenteon tukena tai liiketoimintaprosessin automatisoinnissa”, toteaa Ari Juntunen. Elinar on rakenteettoman tiedon asiantuntija. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Elinarin tekoäly ymmärtää rakenteetonta tietoa, kuten ihmisen kirjoittamaa tekstiä, lääkärinlausuntoja tai vaikkapa laskuja. ”Meidän tekoälymme on kehitetty rakenteettomien dokumenttien prosessien automatisointiin. Näillä automatisoiduilla prosesseilla saadaan säästöjä, kun ihmisen ei tarvitse tehdä mekaanista työtä, vaan he osallistuvat päätöksentekoon”, toteaa Ari Juntunen.

Elinar erottautuu muista tekoälyä tuottavista yrityksistä luovuttamalla ElinarAI:n kumppaneidensa käyttöön. Yritykset pystyvät upottamaan Elinarin tekoälyn omiin tuotteisiinsa; kumppaniyritys kykenee lisäämään kehittyneet tekoälyominaisuudet osaksi omaa tarjontaansa muutamassa viikossa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Aigine Ruotsista. Heidän tuotteensa skannaa kaikki rakenteettomat dokumentit, ja tunnistaa missä niistä on henkilötietoja, eli GDPR:n alaista tietoa. Tekoäly tunnistaa, minkälainen GDPR:n mukainen säilytysperuste henkilötiedolla on ja ehdottaa, kuinka se tulee säilyttää. ”Me olemme tuottaneet sen Aiginelle. Heidän vastuullaan on myydä palvelua maailmalle ja kaupallistaa tuote”, toteaa Ari Juntunen. ”ElinarAI on geneerinen tekoäly, joka sopii eri alojen tarpeisiin. Nyt kaivataankin ihmisiä, jotka ymmärtävät liiketoimintaongelmansa ja haluavat hyödyntää tekoälyratkaisua liiketoimintansa tehostamisessa.”

Ari Juntunen kertoo, että heidän tekoälynsä käyttää Supervised Learning -mallia. Se tarkoittaa, että muodostetaan pareja, kuten esimerkiksi lasku, josta poimitaan liiketoimintaprosessia kiinnostavat asiat. Tästä materiaalista voidaan hyvin muodostaa opetusmateriaalia. ”Asiakkaillamme voi olla esimerkiksi 10 vuoden ajalta laskujen kirjanpitoaineistoa, jota voidaan käyttää opetusmateriaalina. Näin voidaan muodostaa opetusdataa ilman, että ihmisen tarvitsee tehdä asialle mitään”, Ari kertoo. Haasteena on kuitenkin toistaiseksi esimerkiksi terveyteen perustuvat aineistot, joita asiakkaan tulee tuottaa, jotta data on sopiva oppimismateriaaliksi. ”Toivoisimme löytävämme ratkaisun data-aineiston keräämisen tehostamiseen pelillistämisellä. Sillä motivoitaisiin ihmisiä tuottamaan dataa, innostettaisiin osallistumaan – jopa kilpailemaan toisia ihmisiä vastaan, tuottaakseen entistäkin parempaa dataa”, kuvailee Ari Juntunen. Elinar tuottaa myös tekoälyyn liittyvää koulutusta, joka voidaan toteuttaa asiakkaan omasta datasta.

 

Sote-alalla tekoälyratkaisut ovat nousseet keskeiseksi päivittäistoiminnan tehostamisessa

Sote-alalla on jo ymmärretty laajojen tietomassojen hyödyntäminen. Hyvänä esimerkkinä toimii vanhusten kotihoito, johon on kehitetty laaja mittaristo hankkimaan erilaista dataa. Niiden avulla voidaan mitata esimerkiksi miten usein vanhus aukaisee jääkaapin oven tai kuinka hän liikkuu kotona. Vanhuksille toteutetaan erilaisia interventioita, joilla pyritään nostamaan heidän toimintakykyään ja siten parantamaan kotona selviytymistä.

Tällä hetkellä ei ole olemassa sellaista mittaristoa, jolla voitaisiin yhdistää vanhuksen toimintakykyyn liittyvä data, sekä interventiot ja kotihoidon subjektiiviset havainnot, joilla pyritään virikkeistämään ja helpottamaan vanhusten asumista kotona. Tarkoituksena olisi kehittää dataan perustuva palvelu, jonka ansiosta tiedettäisiin, mitkä interventiot tuottavat kyseiselle vanhukselle hyötyä. Tätä voitaisiin skaalata laajasti globaaleille markkinoille vanhusten kotihoitopalveluissa. Kotihoito kirjaa tietoja vanhuksen päivittäisestä toiminnasta, esimerkiksi: ”Tänään potilas ei ollut muistanut vaihtaa vaatteita, vaan oli edelleen päivällä yöpaidassa”, tai ”Jääkaappiin on jäänyt pilaantunut ruokaa”. Nämä ovat havaintoja, joita kotihoidon henkilöstö kirjaa päivittäin, ja joista johdetaan pieniä ja isoja interventioita vanhusten virkistymiseksi. Tiedossa ei kuitenkaan ole, millä interventiolla on todellista merkitystä vanhuksille. Datan avulla voitaisiin keskittyä yksilöllisen hoidon suunnitteluun ja näin pystyttäisiin käyttämään siihen sijoitettu raha vanhuksen viihtyvyyteen ja pidempään kotona asumiseen. Tämä toisi selvästi myös säästöjä yhteiskunnalle. Kotihoidon kirjaamiseen haluttaisiin löytää yhtenäinen ratkaisu, ja samalla datan laatuun haluttaisiin kiinnittää huomiota motivoimalla kotihoidon henkilöstöä pelillistämällä datan kerääminen.

Meidän pitäisi pystyä löytämään tästä ihmisen tuottamasta materiaalista yhtenäinen data, jota voitaisiin käyttää opetusmateriaalina tekoälylle”, Ari Juntunen pohtii. Hän näkee pelillistämisessä mahdollisuuksia motivoida, osallistaa ja sitouttaa kotihoidon henkilöstö kirjoittamaan mahdollisimman rikasta aineistoa vanhusten päivittäisestä toiminnasta, mikä tarkoittaa samalla laadukasta dataa tekoälylle. Ari Juntunen uskoo Gamecoast-verkoston tarjoavan ratkaisuja opetusdatan tuottamiseen. ”Varsinkin silloin, kun pitää saada isoja joukkoja innostumaan, oppimaan ja sitoutumaan omaan työhönsä, pelillistämisellä voidaan saada henkilöstöä laajasti mukaan. Ihmisten tuottaessa uutta opetusmateriaalia tekoälylle, pelillisyydellä voitaisiin luoda kilpailuja ihmisten välille paremman datan tuottamiseksi. Lisäksi erilaisten pisteiden kerääminen ja statuksen kasvattaminen yhteisössä – ja sitä kautta vaikkapa bonusten saaminen – nähdään tärkeänä”, Ari Juntunen kuvailee.

Elinarin visiona on olla maailman parhaiden joukossa omalla tekoälysovelluksellaan.

Elinarin visiona on olla kapealla sektorilla maailman parhaiden joukossa omalla tekoälysovelluksellaan, jota se tarjoaa asiakkaiden liiketoimintaprosessien tehostamiseen ja erilaisten sisällönhallinta tietojen automatisointiin. Tällä hetkellä Elinarin liikevaihto on 4 miljoonaa ja tavoitteena on 5 vuoden sisällä kasvattaa liikevaihtoa 20 miljoonaan. Lopuksi Ari Juntunen toteaa: ”Gamify your AI’ on se meidän juttu!”

Kirjoittanut Pirita Ihamäki